Vi ønskjer dine innpel

Gamle minne vert som nye!

Sogndal kommune lagar ny kulturmiljøplan. Den nye planen er ei samordning av dei eksisterande kulturminneplanane for tidlegare Balestrand, Leikanger og Sogndal kommunar.

I tillegg nyttar vi høve til å finne nye kulturminne og kulturmiljø som bør inn i den nye planen. No kan du vere med og foreslå kulturminne og tema som bør inn i planen.
Om kulturmiljøplanen

En kulturmiljøplan er kommunen si oversikt over viktige kulturminne og kulturmiljø, og ein plan for forvaltinga av desse. Planen gir kunnskap om fortida og avklarer kva kulturminne ein vil ta vare på i framtida.

Foreslå eit kulturminne, eller sjå og støtt andre sine forslag:

Kvifor skal eg bry meg?

Kulturminneplanar er ikkje berre historiske dokument, dei er levande manifestasjonar av vår kulturarv og identitet.

Deltaking styrkar lokalsamfunn, knytter folk til sin historie, og gagnar både noverande og framtidige generasjonar. Difor er di aktive deltaking i kulturmiljøplanen ein verdifull innsats for å forme vår kulturarv og identitet.

Kva skjer vidare?

Utover hausten 2023 vil vi arbeide med å hente inn innspel til kulturminne som ikkje er i dei opprinnelege kulturminneplanane. Arbeidet med å lage den nye planen startar opp rundt nyttår og vil gå utover vinteren og våren 2024. Vi arrangerar arbeidsverkstader der frivillige organisasjonar, bygdelag, sogelag og alle andre som er interesserte kan vere med og foreslå kva som bør inn i den nye kulturminneplanen.

Her kan du sjå dei eksisterande kulturminneplanane:

Arbeidet er støtta av Riksantikvaren